خانه / صفحه نخست / قوانین

قوانین

 

روند کار از نظر کیفی طی چند مرحله توسط مسئول اجرایی و مدیر گروه بررسی خواهد شد، و اصلاحات پیشنهادی شما بررسی و در صورت تایید اعمال خواهد شد.
تیم ما به هیچ عنوان تضمین اکسپت مقاله نمی دهد. بطور کلی تضمین اکسپت مقاله با اخلاق پژوهشی سازگار نیست و مجلات معتبر هیچوقت تضمین اکسپت نمی دهند.
روند انجام پروژه توافقی و قراردادی مابین مدیر اجرایی گروه و پژوهشگر خواهد بود و تمام مراحل گروه موظف به انجام تعهدات می باشد