با یک مقاله رد شده چکار باید کرد؟

رجکت مقالات پزشکی-محققین پزشکی سینوهه

این نوشته حاصل سخن سردبیر (ادیتوریال) چاپ شده از طرف پروفسور رضائیان می باشد که لینک آن در انتهای این صفحه قرار داده شده است.

استاد رضائیان سردبیر مجله معتبر علوم پزشکی رفسنجان طی یک ادیتوریال علمی و با ارزش به تشریح دلایل ریجکت و نهایتا سرنوشت مقالات رجکت شده در پزشکی پرداخته اند.

از دید ایشان و به استناد مقالاتی که در ادیتوریال ذکر شده اند، مشخص شده است که حدود  62% مقالات چاپ شده در تاریخچه بررسی خود، حداقل سابقه یک بار رد شدن را داشته‌اند.

همچنین، جمع‌بندی نتایج برخی از مطالعات دیگر نشان داده که حداقل 50% مقالات رد شده توسط برخی از نشریات، ظرف دو سال آینده در مجلات دیگر به چاپ رسیده‌اند.

استاد در ادامه می افزاید که طی مطالعه ای ایشان و همکاران  درباره مقالات رد شده در بررسی اولیه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مشخص شده است که تقریباً 30% این مقالات در مجلات دیگر به چاپ رسیده‌اند.

 پروفسور رضائیان در ادامه افزودند: “نویسندگانی که نامه عدم پذیرش یک مقاله را دریافت می‌نمایند، اگرچه ممکن است دچار یأس و ناامیدی گردند، اما باید بدانند این به معنای پایان راه نیست. در صورتی که مطالعه آنها از متدولوژی مناسبی برخوردار باشد می‌توانند به چاپ مقاله خود در یک مجله دیگر امیدوار باشند”

  در نهایت استاد 3 عامل مهم را دلیل رد مقالات در علوم پزشکی بیان کرده اند:

  1- طرح مطالعه از متدولوژی مناسبی برخوردار نبوده و بنابراین، امکان تصحیح و چاپ مقاله وجود ندارد.

  2- مقاله ارسالی در حوزه تخصصی و یا مورد علاقه مجله قرار نداشته و یا فرمت مجله در نگارش مقاله رعایت نشده است.

  3- نویسندگان در بازنگری خود نتوانسته اند که تمامی نظرات داوران را تأمین نمایند.

  لینک ادیتوریال پروفسور رضائیان: http://journal.rums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-19-21&slc_lang=fa&sid=1

ارسال دیدگاه