بررسی تخصصی بخشهای مقالات مروری

بخشهای مقالات مروری

بررسی تخصصی بخشهای مقالات مروری

بخشهای مقالات مروری هنگام نوشتن مقاله مروری باید بسیار مورد توجه قرار بگیرند و همچنین نکات نگارش مقالات مروری نیز باید در کلیه این بخش ها رعایت شوند.

عنوان: Title

عنوان اولین مورد از بخشهای مقالات مروری است که اهمیت زیادی هم دارد. ابتدا عنوان مقاله بايد متناسب با موضوع، اهداف و نتايج پژوهش باشد و بتواند موضوع پژوهش را به طور خلاصه، كوتاه و گويا براي خواننده ارائه كند و تا حد امكان جامع و كامل باشد.داراي كلمات يا عبارات اضافه نباشد فقط مفهوم اصلي مقاله را نشان دهد. همچنين عنوان مقاله بايد جذاب باشد، يعني به گونهاي انتخاب شود كه نظر خوانندگان را كه ً معمولا ابتدا فهرست عناوين را ميخوانند به خود جلب نمايد.

عنوان در خط اول درج ميشود. معمولاً عنوان را با يك فونت Bold و اندازه بزرگتر از ساير فونت هاي متن مي نويسند. و حتي المقدور از يك سطر بيشتر نباشد. تعداد كلمات در عنوان را حداكثر دوازده واژه بيان كرده اند.

مشخصات مؤلف(ان) :

بعد از عنوان مقاله، نام مؤلف يا مؤلفان ذكر ميشود که دومین مورد از بخشهای مقالات مروری است و در سطر زير آن، نام دانشگاه يا مؤسسه كه هر يك از مؤلفان در آن مشغول به كارند، ميآيد .اگر تدوين مقاله به وسيله دو يا چند نفر انجام بگيرد و همه آنها به يك دانشگاه يا مؤسسه وابسته باشند، نام مؤسسه يكبار، آن هم به دنبال نام مؤلفان ذكر ميشود. اما اگر هر يك از مؤلفان به سازمان خاصي وابسته باشند، بايد بعد از نام هر يك از آنان، بلافاصله نام مؤسسهاي كه به آن وابستهاند، ذكر شود .ترتيب قرار گرفتن نام مؤلفان به دنبال يكديگر، معمولاً متناسب با ميزان مشاركت آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر ميزان مشاركت همه افراد در اجراي پژوهش يكسان باشد، اسامي آنان به ترتيب حروف الفبا در دنبال هم قرار ميگيرد.
اسامي نويسندگان معمولاً در زير عنوان مقاله درج مي شود .عنوان دانشگاهي با رتبه علمي نويسنده به صورت زيرنويس نوشته شود .
نام نويسنده را با يك پاورقي همراه كنيد. در پاورقي بايد آدرس الكترونيك نويسنده ذكر شود تا خوانندگان مقاله در صورت نياز بتوانند با نويسنده ارتباط برقرار كنند. نوشتن سمت يا ويژگيهاي بارز علمي نويسنده در پاورقي نيز مرسوم است .

چكيده :

چهار بخش اصلي در متن چكيده وجود دارد. چکیده نیز همانند دیگر بخشهای مقالات مروری جزو فرمت مقاله مروری است و دارای تکنیک های خاصی برای نگارش است. باید اشاره کرد که اکثر مورد توجه خوانندگان نیز قرار می‌گیرد.

انگيزه و بيان مسئله : چرا ما به مسئله ي حاضر اهميت مي دهيم؟
روش ها / رويه ها / راهكار ها : دقيقا شما چه كاري كرديد تا به نتيجه رسيديد؟ ( مثال: با 17 دانش آموز مصاحبه كرديم، 25 آزمايش را انجام داديم، 5 اثر ادبي را تجزيه و تحليل كرديم)
نتايج / دستاوردها/ محصولات : به عنوان نتيجه و محصول كاري كه با روش بيان شده انجام شده است چه چيزي يافته ايد / ياد گرفته ايد/ ايجاد كرده ايد

نتيجه گيري / مفاهيم : در پايان با توجه به مسئله اي كه بيان كرديد، برزگترين يافته ي شما براي درك بهتر و پيشبرد موضوع تحقيقاتي چه بوده است؟
چكيده بايد حداکثر ٢٥٠ کلمه و مشتمل بر قسمتهای زمينه و هدف، مواد و روشها، يافتهها و نتيجهگيری باشد.

واژگان كليدي: KeyWords

معمولاً در انتهاي چكيده، واژگان كليدي پژوهش را بيان ميكنند تا به خواننده كمك كنند، پس از خواندن چكيده و آشنايي اجمالي با روند تحقيق، بفهمد چه مفاهيم و موضوعاتي در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است .معمولاً با توجه به حجم و محتواي مقاله،سه تا هفت واژه كليدي در هر مقاله بيان ميشود كه معمولاً به صورت Italic نوشته مي شوند.

مقدمه:

در قسمت مقدمه از بخشهای مقالات مروری، در مورد موضوعي كه انتخاب كرده ايد و پيش زمينه ي آن و اطلاعاتي كه در دسترس است توضيح مي دهيد ( در حد دو يا سه پاراگراف ) . همچنين در حد يك يا دو جمله هدف از نوشتن مقاله را توضيح دهيد. اين توضيح مي تواند راجع به علت پرداختن شما به اين موضوع خاص نيز باشد.

روش بررسي و انتخاب منابع مورد مطالعه:

ابتدا متون كلاسيك يا كتابهاي اصلي مربوط به موضوع را با دقت بخونيد به خصوص ارجاعاتي كه نويسنده داده را توجه كنيد بعد يك ليست طولاني از همه مقالاتي كه به موضوع مرتبط ميشود را تهيه كنيد . در اين قسمت كوتاه شما بايد بطور خلاصه، روش جستجوي خود را براي بدست آمدن مقالات بنويسيد. به عنوان مثال:
در چه بانك اطلاعاتي جستجو كرديد؟ از چه كلمات كليدي استفاده كرديد؟ راه اصلاح جستجو خود؟ چند مقاله بصورت خلاصه مقاله و چند مقاله بصورت كامل؟ چند مقاله بدست آمد؟ چگونه از ميان آنها انتخاب كرديد؟ همچنين خلاصه اي از موارد و روش هاي هر يك از مقالات را بنويسيد.

يافته ها:

مهمترين قسمت از بخشهای مقالات مروری برای بررسي شما است. در چند جمله، بعلاوه جداول و اشكال (fiqures (يافته هاي اصلي در مقالات بدست آمده را مي نويسيم. ليست جديدي از مقالات را تهيه كنيد كه ترتيب اين مقالات مقالاتي هستند كه بيشترين ارجاعات را داشته و انتهاي ليست آنهايي هستند كه كمترين ارجاع را داشته اند مقالاتي كه ليست كرده ايد رو پيدا كنيد و با دقت بخوانيد و آنها را خلاصه كنيد براي اين كار سعي كنيد جدول يا دياگرام هايي رو تهيه كنيد كه بتواند به نحوي مطالب و محتويات مقالات را دسته بندي كند.

تجزيه و تحليل:

در اين قسمت علل تشابهات يا تفاوتهاي يافته ها، محدوديت هاي احتمالي در اجراي تحقيق هاي بررسي شده، مورد بحث قرار مي گيرد.

نتيجه گيري:

شامل آنچه از مجموع يافته هاي مقالات مي توان نتيجه گيري كرد و پيشنهاداتي كه مي توان ارائه گردد . ( نهايتاً در 5-4 خط ) در بخشهای مقالات مروری هر مقاله بايد با خلاصه و نتيجه گيري دقيق و صحيحي از گامها و دستاوردهاي پژوهش همراه باشد. بعضي مواقع خلاصه را همراه با بيان محدوديت ها و پيشنهادهائي براي محققين ديگر همراه مي كنند. در اين بخش، توصيف كلاميِ مختصر و مفيدي از آنچه به دست آمدهاست، ارائه ميشود. اين توصيف كلامي با اطلاعات آماري مورد استفاده، كامل ميشود و بهترين روش آن است كه دادهها از طريق شكل و نمودار يا جدول، نمايش داده شوند.

ساختار بخش نتايج، معمولاً مبتني بر ترتيب منطقي پرسشها يا فرضيهها و نيز وابسته به تأييد شده بودن يا تأييد نشده بودن فرضيه هاست .ترتيب بيان نتايج نيز يا برحسب ترتيب تنطيم سؤالها يا فرضيه هاي آنها است، يا برحسب اهميت آنها. روش متداولِ بيان نتايج، آن است كه ابتدا مهمترين و جالبترين يافتهها و سپس به ترتيب، يافتههاي كم اهميتتر ارائه ميشود. نتايج با نظم و ترتيب منطقي و بدون توجيه و تفسير و براساس اهداف يا سئوالات ذكر شده در مقدمه بيان شود. آثار و اهميت يافته هاي بدست آمده و همچنين محدوديتهاي آن توضيح داده شود و از تكرار نتايج به شكلي كه در قسمت نتايج آمده است، خودداري گردد در بحث موارد كاربرد علمي و قابليت تعميم پذيري نتايج بدست آمده توضيح داده شود.

ارسال دیدگاه