خدمات

نگارش مقاله ISI پزشکی
انتخاب مجله، سابمیت و اکسپت مقاله
ترجمه تخصصی و آکادمیک پزشکی
ویرایش علمی، فنی و ساختاری مقالات
آنالیز آماری
طراحی پاور پوینت و پوستر
مشاوره پایان نامه پزشکی
ویراستاری فارسی
ویراستاری علمی و محتوایی مقالات انگلیسی
بررسی رایگان Plagiarism
صفحه آرایی مقالات منطبق بر style مجله با نرم افزار InDesign
داوری علمی و ساختاری مقالات و فرمت بندی نهائی طبق دستورالعمل مجلات
اصلاح و فرمت بندی رفرنس ها طبق فرمت های ونکوور، هارورارد و …
برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه پژوهشی
مشاوره در انتخاب موضوع در حوزه علوم پزشکی و علوم زیستی

روند کار از نظر کیفی طی چند مرحله توسط مسئول اجرایی و مدیر گروه بررسی خواهد شد، و اصلاحات پیشنهادی شما بررسی و در صورت تایید اعمال خواهد شد
نمونه کار ما را در "خدمات به پژوهشگران" در فهرست سایت مشاهده بفرمائید
با سپاس