نحوه صدور معرفی‌نامه شروع خدمات دانشجویان پزشکی

خدمات دانشجویان پزشکی

خدمات دانشجویان پزشکی

نحوه صدور معرفی‌نامه شروع خدمات دانشجویان پزشکی به صورت کامل در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد. دانشگاه‌ها/ دانشکده های علوم پزشکی مکلفند نسبت به صدور معرفینامه شروع خدمات برای دانش آموختگان رشته های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که فارغ التحصیل همان دانشگاه/دانشکده می باشند با رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:

موارد لازم برای خدمات دانشجویان پزشکی

۱- اخذ تاییدیه تحصیلی ازمعاونت آموزشی دانشگاه/دانشکده محل تحصیل مشمولین توسط مدیریت نیروی انسانی همان دانشگاه /دانشکده (به استنادنامه شماره ۱۰۵۷۰/آ مورخ ۲۰/۲/۸۳ معاونت محترم آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع).

۲- اخذ مدرک شناسایی معتبر مشمول متقاضی خدمت در آن دانشگاه(اصل شناسنامه- یک قطعه عکس- اصل کارت وضعیت نظام وظیفه عمومی- در خصوص خانمهای متاهل ارائه اصل شناسنامه های زوجین)

۳- انطباق مدرک شناسایی مشمول با تایییدیه تحصیلی موجود

۴- رعایت سهمیه های فصلی تعیین شده از طرف دفتر مدیریت منابع انسانی جهت به کارگیری نیرو.

۵- انطباق سهمیه قبولی مشمولین در آزمون سراسری با منطقه خدمتی در نظر گرفته شده به ترتیب ذیل:

الف- محل خدمت دانش آموختگان سهمیه منطقه ۱ در مناطق مورد نیاز آن دانشگاه/دانشکده

ب- دانش آموختگان سهمیه منطقه ۲ در مناطق ۲ و ۳

ج- دانش آموختگان سهمیه منطقه ۳، فقط در مناطق ۳ آن دانشگاه/دانشکده خواهد بود.

د- محل خدمت دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر پذیرفته می شوند براساس سهمیه قبولی آخرین مقطع آنان تعیین خواهد شد.

هـ- درصورتیکه در برگه تاییدیه تحصیلی و در قسمت سهمیه قبولی یکی از موارد زیر قیدشده باشد در حکم سهمیه منطقه یک خواهد بود:

۱- کد صفر ۲- ۲۰درصد آزاده ۳- منطقه آزاد ۴- بدون سهمیه ۵- شاهد ۶- رزمندگان ۷- ایثارگران و- موارد زیر نیز در حکم سهمیه منطقه یک می باشد:

۱- فارغ التحصیلان رشته های مازاد برنیاز

۲- بانوان متاهل

۳- مشمولین ماده ۲ قانون

۴- فارغ التحصیلان دوره های شبانه

۵- شاغلین رسمی و رسمی آزمایشی دولت

۶- اعضاء هیئت علمی دانشگاهها/دانشکده ها و موسسات آموزش عالی

۶- مدت خدمات برای مقاطع کاردانی ۱۲ ماه و برای مقاطع کارشناسی و بالاتر ۲۴ ماه می باشد.(رعایت ضریب محرومیت منطقه ضروری خواهد بود.)

۷- پزشکان عمومی ذکور مکلفند یک سال اول خدمات خود را در مراکز بهداشتی درمانی روستایی خدمت نمایند. کارکنان رسمی دولت از انجام خدمات روستایی معاف می باشند.

۸- شهرهای تهران، شیراز ،تبریز، اصفهان، مشهد جهت خدمت فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و متخصصین رشته های مختلف پزشکی نقاط غیرمجاز اعلام می گردد.

تبصره : بانوان متاهل . کارمندان رسمی دولت از این قاعده مستثنی می باشند.

۹- درخصوص رشته‌های پروانه دار(پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دکتری علوم آزمایشگاهی، کارشناس مامایی، فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی) معرفینامه های صادر شده در حکم پروانه موقت بوده و می بایست ضمن الصاق عکس ممهور به مهر دانشگاه/دانشکده گردد.

۱۰- کسانی که حداقل مدت ۱۷ ماه تمام خدمت نظام وظیفه عمومی را پس از فراغت از تحصیل و در حرف پزشکی انجام داده اند می توانند به استناد ماده ۳ قانون، معافیت دریافت نمایند و در صورتیکه مدت خدمات آنان کمتر از ۱۷ ماه باشد مکلفند تاسقف ۲۴ ماه و با احتساب مدت سربازی در مقاطع کارشناسی و بالاتر خدمات موضوع قانون را برابر ضوابط موجود به انجام رسانند.

در مقطع کاردانی می بایست حداقل یکسال از خدمات نظام وظیفه عمومی در حرف پزشکی و پس از فراغت از تحصیل انجام شده باشد. درغیر اینصورت این افراد نیز تا سقف ۱۲ ماه مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان می شوند.

۱۱- مشمولین معافیت ماده ۳ قانون، فارغ التحصیل بعد از تاریخ ۱/۴/۸۳ در مقاطع کارشناسی و بالاتر در صورتیکه اتمام خدمت نظام وظیفه عمومی آنان برای دانشگاه/دانشکده محل تحصیل محرز شده باشد( ارائه کارت پایان خدمت یا گواهی انجام خدمت نظام وظیفه صادره از حوزه نظام وظیفه نیروی انتظامی) و به شرط عدم دریافت گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و نیاز دانشگاه/دانشکده محل تحصیل می توانند خدمات موضوع قانون را تا سقف ۲۴ ماه(با احتساب مدت خدمت سربازی) درهمان دانشگاه/دانشکده به انجام رسانند.

تبصره ۱- پیام آوران بهداشت مجاز خواهند با رعایت شرایط فوق در دانشگاه/دانشکده محل خدمت به خدمات قانونی خود تا سقف ۲۴ ماه ادامه دهند.ارسال رونوشت معرفینامه و گزارش کارکرد این افراد به دانشگاه/دانشکده محل تحصیل و دفتر مدیریت منابع انسانی الزامی خواهد بود.( صدور گواهی پایان خدمات این افراد توسط دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل صورت می گیرد)

تبصره ۲- مشمولین معافیت موضوع ماده ۳ قانون که متمایل به خدمت در یکی از دانشگاهها/دانشکده های غیر از دانشگاه/دانشکده محل تحصیل خود باشند می توانند به دانشگاه علوم پزشکی مورد نظر مراجعه و طبق ضوابط جاری آن دانشگاه/دانشکده معرفینامه دریافت نماید.

۱۲- در خصوص مشمولینی که در مقاطع ناپیوسته تحصیل نموده اند رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف) اخذ تعهد مبنی بر عدم انجام خدمات قانونی در مقطع قبلی

ب) در صورت انجام قسمتی از خدمات در مقطع قبلی احتساب مدت فوق جهت کسر از خدمات نامبرده(با توجه به گواهی تسویه حساب از دانشگاه/دانشکده محل خدمت قبلی).

۱۳- هر گونه نقل و انتقال مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که باتوافق دو دانشگاه مبداء و مقصد و رعایت سایر ضوابط قانونی نظیر خدمت روستایی، رعایت مناطق مجاز و رعایت مناطق تعهد خدمتی و … انجام پذیرد از نظر این دفتر بلامانع خواهدبود، بدیهی است دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مبداء و مقصد گواهی پایان انجام خدمات قانونی را صادر خواهد کرد.

تذکر: به منظور جلوگیری از ایجاد فاصله خدمتی و اعمال سایر ضوابط و دستورالعملهای موجود هرگونه نقل و انتقال مشمولین پیام آور بهداشت صرفا از طریق این دفتر انجام خواهد شد. نحوه صدور معرفینامه شروع خدمات برای فارغ التحصیلانی که تمایل به خدمت در دانشگاه محل تحصیل را ندارند. خدمات دانشجویان پزشکی باید حتما با رعایت موارد بالا آغاز گردد.

ارسال دیدگاه