رترکت مقاله چاپ شده در سال 2015 بدلیل داوری دستکاری شده و جعل اسم

گروه محققین پزشکی سینوهه

داوری دستکاری شده دوباره در مقاله ای در سال 2015 مشاهده شد. همچنین در این مقاله نویسنده از یک ریاضیدان دروغین برای معتبر نشان دادن مقاله خود استفاده کرد.

مقاله تحت عنوان
Fixed point theorems and explicit estimates for convergence rates of continuous time Markov chains
در مجله

Fixed Point Theory and Applications

زیر نظر انتشارات اشپرینگر چاپ شده بود و افیلیشن نویسندگان مربوط به چین و ژاپن بود. نویسنده مسئول Ikudol Miyamoto  بوده است.

سردبیر مجله بدلیل احتمال بالای دستکاری داوری همتا مقاله را رترکت کرده اند. آنها همچنین اظهار داشتند نویسنده مسئول مقاله طبق اعلام دانشگاه Nagoya ، هیچ وابستگی سازمانی به این دانشگاه ندارد. بعلاوه نویسندگان نسبت به این رترکت هیچ پاسخی ارائه نداده اند.

سردبیر اعلام کرده است که هیچ ایمیل معتبری جهت دسترسی به نویسنده مسئول مقاله

Ikudol Miyamoto

نیافته اند اما در جستجوی اینترنتی متوجه وابستگی سازمانی اندکی از این شخص با دانشگاه Chiba ژاپن شدند. اما ایشان هیچ مسئولیت مهمی در این دانشگاه نداشته اند.

ارسال دیدگاه