صدور گواهی معافیت از انجام خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان

صدور گواهی معافیت

صدور گواهی معافیت از انجام خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان

صدور گواهی معافیت از انجام خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان همواره مورد توجه دانشجویان این رشته بوده از این راه انجام آن در این مطلب به صورت کامل توضیح داده شده است. دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی به موجب این دستورالعمل مکلف خواهند بود نسبت به صدور گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع قانون برای فارغ التحصیلان همان دانشگاه/دانشکده که بعد از تاریخ ۱/۴/۸۳ فارغ التحصیل شده اند با رعایت موارد ذیل اقدام و رونوشت آنرا به دفتر مدیریت منابع انسانی ارسال نمایند. البته افرادی که مشمول سربازی هستند باید در جهت صدور معرفی نامه شروع خدمات پزشکان و پیراپزشکان اقدام کنند.

مشمولین معافیت ماده ۲ قانون :

الف – فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی

ب‌- خواهر و برادر شهید

ج- آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان

د- جانباز بالای ۲۵%

هـ – تک فرزند

و – مادری که حضانت فرزند خود را بر عهده دارد

مدارک لازم جهت صدور گواهی معافیت موضوع ماده ۲ قانون:

۱- تاییدیه تحصیلی و انطباق با مدارک شناسایی مشمول

۲- اصل شناسنامه

۳- یک قطعه عکس

۴- برای فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی وهمچنین خواهر وبرادر شهید ارائه اصل کارت کامپیوتری یا نامه از بنیاد شهید انقلاب اسلامی مرکز

۵- برای جانبازان بالای ۲۵% ارائه کارت معتبر بنیاد مستضعفان و جانبازان و یا نامه از بنیاد مستضعفان و جانبازان مرکز

۶- برای فرزند جانباز بالای ۵۰% به استناد مصوبه شماره ۴۹۸ مورخ ۲۸/۳/۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی گواهی از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مرکز

۷- همسر جانباز بالای ۷۰%

۸- برای آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان ارائه اصل کارت کامپیوتری و یا گواهی از ستاد کل رسیدگی به امور آزادگان مرکز

۹- برای تک فرزند خانواده با ارائه شناسنامه پدر و مادر مشمول و استعلام از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه والدین

۱۰-برای مادرانی که حضانت فرزند خود را به عهده دارند ارائه حکم حضانت رسمی از دادگستری. کلیه معافیتهای موضوع ۲ قانون براساس فرم شماره ۲ صادر و رونوشت آن رابه دفتر مدیریت منابع انسانی ارسال خواهد شد.

معافیت مشمولین موضوع ماده ۳ قانون :

دانش آموختگان رشته های تحصیلی مشمول قانون خدمت پزشکان پیراپزشکان که حداقل۱۷ ماه از خدمت نظام وظیفه را پس از فراغت ازتحصیل در حرف پزشکی انجام داده باشند از خدمت موضوع این معاف می باشند . این مدت جهت فارغ التحصیلان مقطع کاردانی حداقل یکسال می باشد.

مدارک لازم جهت صدور معافیت مشمولین ماده ۳ قانون :

۱- اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه ۲- اصل شناسنامه ۳- یک قطعه عکس

تذکر۱: دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی مکلفند در خصوص مشمولینی که واجد شرایط اخذ معافیت ماده ۳ قانون بوده و قسمتی از خدمات قانونی خود را در قالب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند نسبت به درج مدت خدمات انجام گرفته در ذیل گواهی معافیت(طبق فرم شماره ۳) اقدام نمایند.

تذکر ۲: فارغ التحصیلانی که کسر خدمت دارند و تتمه خدمات قانونی خود را دردانشگاهها انجام می دهند گواهی انجام خدمات دریافت می نمایند و می بایست مدت خدمات انجام شده در دانشگاه/دانشکده در قالب خدمات موضوع قانون پزشکان و پیراپزشکان و نیز مدت خدمت نظام وظیفه عمومی انجام شده در ذیل گواهی پایان خدمت نامبردگان ذکر گردد.

معافیت مشمولین موضوع ماده ۱۲ قانون :

مشمولین این قانون که به سن بالای ۴۵ سال رسیده باشند از انجام خدمات موضوع این قانون معاف می باشند . مدارک موردنیاز :

۱- اصل شناسنامه مشمول

۲- یک قطعه عکس

معافیت رشته های مازاد برنیاز :

رشته های تحصیلی زیر به عنوان مازاد برنیاز وزارت بهداشت در سال ۸۳ اعلام می گردد و فارغ التحصیلان این رشته ها از انجام خدمات موضوع قانون معاف می باشند. بدیهی است بکارگیری این افراد در صورت نیاز دانشگاه/دانشکده و تمایل مشمول بلامانع خواهدبود.تغذیه ، مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی، آمار حیاتی، تمامی رشته های علوم پایه پزشکی، اعضاء مصنوعی، کاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، فیزیوتراپی، رادیوتراپی، علوم صنایع غذایی، اقتصاد بهداشت، مهندسی پزشکی، کلیه رشته های بهداشتی(حرفه ای، محیط، عمومی، مبارزه با بیماریها، تنظیم خانواده) ضبط آمار و مدارک پزشکی،روانشناسی بالینی و پروتز دندان.

مدارک موردنیاز جهت صدور گواهی معافیت رشته های مازاد بر نیاز :

۱- تاییدیه تحصیلی و انطباق با مدارک شناسایی مشمول

۲- اصل شناسنامه مشمول(در موردبانوان متاهل فارغ التحصیل رشته مامایی اصل شناسنامه زوجین). ۳- یک قطعه عکس

تبصره : بانوان متاهل فارغ التحصیل رشته مامایی به عنوان مازاد بر نیاز وزارت بهداشت از انجام خدمات موضوع این قانون معاف می باشند.

تذکر ۱: بدیهی است سایر معافیتهای موضوع قانون توسط این دفتر صادر خواهد شد.

تذکر ۲: دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی مکلفند نسبت به صدور گواهی پایان خدمات برای مشمولانی که خدمات موضوع قانون را در آن دانشگاه/دانشکده به انجام رسانده اند(اقدام و رو نوشت آنرا به دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت ارسال نمایند).

گواهیهای مذکور می بایست عکس دار بوده و با امضاء رئیس دانشگاه/دانشکده و یا معاونی که از طرف ایشان تعیین می گردد صادر شود.

تذکر۳: هریک از دانشگاه‌ها/دانشکده های علوم پزشکی یک نفر از کارشناسان خود را به عنوان مسئول امور مربوط به مشمولین قانون و پیام آوران بهداشت به دفتر مدیریت منابع انسانی معرفی نمایند. پاسخگویی در خصوص نحوه اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری بر عهده مدیر نیروی انسانی آن دانشگاه/دانشکده خواهد بود.

ارسال دیدگاه