طرح پزشکان و پیراپزشکان

طرح پزشکان

طرح پزشکان و پیراپزشکان و دستورالعمل مربوط به قانون طرح خدمت آنها مصوبه مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن

۱- مشمولان طرح پزشکان و پیراپزشکان قانون عبارتنداز:

الف) گروه پزشکی شامل : پزشک، دندانپزشک، داروساز، دکتری علوم آزمایشگاهی و متخصص های رشته های مذکور ب) گروه های پیراپزشکی و رشته های وابسته شامل: فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر در رشته های مامایی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، رشته های مختلف بهداشتی، تغذیه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، ضبط آمار و مدارک پزشکی، آمار زیستی، رشته های مربوط به علوم پایه پزشکی، روانشناسی بالینی، خدمات اجتماعی ومددکاری، اقتصادبهداشت، علوم و صنایع غذایی- مهندسی پرشکی، رادیوتراپی و پروتز دندان.

طرح پزشکان و پیراپزشکان

۲- رشته های مازاد برنیاز وزارت بهداشت که قادر به دریافت گواهی معافیت از انجام خدمات می باشند عبارتنداز : تغذیه ، مددکاری اجتماعی، گرایش خدمات اجتماعی، آمار حیاتی، تمامی رشته های علوم پایه پزشکی، اعضاء مصنوعی، کاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتاردرمانی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، فیزیوتراپی، رادیوتراپی، علوم صنایع غذایی، اقتصاد بهداشت، مهندسی پزشکی، کلیه رشته های بهداشتی،(حرفه ای، محیط، عمومی، مبارزه با بیماریها، تنظیم خانواده)، ضبط آمار و مدارک پزشکی، بانوان متاهل فارغ التحصیل رشته مامایی، روانشناسی بالینی و پروتز دندان بدیهی است در صورت تمایل فارغ التحصیلان این رشته ها و نیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی انجام خدمات در چارچوب قانون بلامانع خواهد بود.

۳- مناطق مورد نیاز موضوع ماده ۱ قانون در رشته های پروانه دار(پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دکتری علوم آزمایشگاهی و متخصصین رشته های مختلف پزشکی تمامی نقاط کشور به استثناء شهرهای تهران (مناطق ۲۲ گانه شهرداری)، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز و برای سایر رشته ها کلیه مناطق کشور، نیازمند اعلام می گردد.

بیشتر بخوانید : طرح پرستاری

 

۴- اعضاء کمیسیون موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون، جهت توزیع فارغ التحصیلان گروههای پزشکی و پیراپزشکی در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت مسئولین ذیل خواهد بود:

مسئول طرح پزشکان

  • معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار ایشان
  • معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نماینده تام الاختیار ایشان
  • معاون آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نماینده تام الاختیار ایشان
  • معاون توسعه مدیریت، منابع وامور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار ایشان

– مدیر کل دفتر مدیریت منابع انسانی

– معاون تامین و توزیع نیروی انسانی دفتر مدیریت منابع انسانی

این کمیسیون می تواند می تواند عنداللزوم توزیع یک یا چند رشته را به معاونت ذیربط واگذار نماید.

۵- مرجع صدور معرفینامه شروع خدمات، دفتر مدیریت منابع انسانی و یا دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل مشمولین می باشد. یک نسخه از رونوشت معرفی نامه صادره توسط دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی به دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت ارسال خواهد شد.

شروع خدمات

۶- فارغ التحصیلان رشته های مشمول طرح پزشکان و پیراپزشکان که بعد از تاریخ ۱/۴/۸۳ فارغ التحصیل می‌شوند، قادر خواهند بود با مراجعه به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل، معرفینامه شروع خدمات برای محدوده جغرافیایی همان دانشگاه/دانشکده دریافت نمایند.

۷- بکارگیری مشمولین قانون توسط دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی در چارچوب سهمیه ای خواهد بود که هر سه ماه یکبار از طریق دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آنان ابلاغ خواهد شد.

۸- مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که تمایلی به انجام خدمات موضوع قانون در دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل خود را نداشته باشند، می توانند با مراجعه به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی موردنظر خود و براساس مقررات جاری آن دانشگاه/دانشکده اقدام به دریافت گواهی معافیت از خدمت نمایند. در چنین مواردی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی بکارگیرنده، مراتب فراغت از تحصیل مشمولین را از دفتر مدیریت منابع انسانی(در خصوص فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی، خارج از کشور، مؤسسات آموزش عالی و …) یا از دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل استعلام و پس از احراز فراغت از تحصیل دانش آموختگان نسبت به صدور معرفینامه شروع خدمات قانونی اقدام و رونوشت معرفینامه را به دفتر مدیریت منابع انسانی ارسال خواهند نمود.

 

۹- فارغ التحصیلان بعد از تاریخ ۱/۴/۸۳ که به استناد قوانین و مقررات جاری از انجام خدمات موضوع قانون معاف می باشند، قادر خواهند بود با مراجعه به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل نسبت به اخذ گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اقدام نمایند.

۱۰-گواهی پایان خدمات مشمولین و نیز گواهی معافیت از انجام خدمات با امضاء و تایید روسای دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و یا معاونی که از طرف رئیس دانشگاه/دانشکده تعیین می گردد، صادر و یک نسخه از رونوشت آن جهت ستاد مرکزی وزارت بهداشت(دفتر مدیریت منابع انسانی) ارسال می گردد.

۱۱- نظارت برچگونگی انجام امور مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی توسط کارشناسان دفتر مدیریت منابع انسانی صورت خواهد گرفت. پس خوراند چگونگی انجام امور محوله پس از تکمیل چک لیستی که به همین منظور تهیه گردیده پس از اتمام ماموریت توسط همان کارشناس تهیه و به دانشگاه/دانشکده ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است رعایت سهمیه های تعیین شده و سایر قوانین ومقررات از سوی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی الزامی بوده و در صورت عدم رعایت مفاد دستورالعمل اختیارات فوق الذکر از آن دانشگاه/دانشکده سلب خواهد گردید.

ارسال دیدگاه