چگونه پایان نامه را صفحه بندی کنیم؟

پایان نامه

پایان نامه چیست؟

صفحه بندی و ترتیب قرار گیری صفحات پایان‌نامه موضوع بسیار مهمی می‌باشد که در این بخش ترتیب قرار گیری صفحات پایان نامه را بررسی خواهیم کرد.

پایان نامه ها یکی از مهم ترین تحقیقات دانشجویی می باشند و از این رو برای دانشجویان اهمیت به سزایی دارند در واقع برای فارغ التحصیل شدن از دوره های کارشناسی ارشد و دکتری احتیاج به این پایان نامه دارند. پایان نامه ها با اصول و قواعد استاندارد نگارش می شوند و چنانچه قواعد رعایت نشود از طرف داوران ریجکت خواهد شد بنابراین مطالعه در مورد فصل بندی و تعداد فصول پایان نامه موضوع مهمی میباشد که ما کلیه اطلاعات لازم در این زمینه را در این مطلب ارائه کرده ایم تا بتوانید با استاندارد ها و قواعد پایان نامه نویسی آشنا شوید.

نحوه نگارش پایان نامه

فصل بندی پایان نامه ها به چه شکل است؟

هر پایان نامه دارای پنج فصل کلی است که هر کدام از آن ها قسمتی از ارایه گزارش تحقیق شما را به عهده دارند. پنج فصل برای اکثر دانشگاه های یکسان است. البته ممکن مطالبی که در هر فصل می آید در دانشگاه ها نسبت به هم متفاوت باشند.

فصل اول پایان نامه: طرح مساله در این بخش موضوع مورد مطالعه را تعریف کرده و به دالیل انتخاب مورد تحقیق اشاره می کنند. به طور کلی در این فصل اهداف کلی و جزیی و تعیین قلمرو مکانی و زمانی تحقیق را شرح می دهند.

فصل دوم پایان نامه: مروری بر ادبیات مقدمه که سرآغاز متن تحقیق است را در این فصل شرح می دهند. مقدمه اهداف و اهمیت تحقیق را بین کرده و سوالات پژوهشی در ذهن خواننده ایجاد می کند.

فصل سوم پایان نامه: روش تحقیق و حل مساله دراین بخش روش جمع آوری داده ها، جمعیت مورد مطالعه و روش تجزیه و تحلیل را شرح می دهند.

فصل چهارم پایان نامه: یافته ها و نتایج تحقیق این فصل از رساله به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی نتایج آماری درصد و فراوانی، ضریب همبستگی، آزمون تی، اف و … اختصاص دارد و شامل جدول، شکل و نمودار می باشد.

فصل پنجم پایان نامه: نتیجه گیری در آخرین فصل رساله نتایج تحقیق را تجزیه و تحلیل می کنند و محدودیتهای در اختیار و خارج از اختیار پژوهشگر را توضیح می دهند. در این بخش می توان پیشنهادات اجرایی و پیشنهادات پژوهشی را شرح داد. این جمع بندی کلی حاصل از نتایج تحقیق باید حدود یک تا دو صفحه باشد.

 

بیشتر بخوانید : تفاوت پایان نامه و مقاله

 

الف) ترتیب صفحات نگارش پایان نامه

صفحات مقدماتی پایان نامه:

 • صفحه سفید
 • صفحه ی بسم ا…
 • صفحه ی فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی
 • صفحه ی تأییدیه هیئت داوران (تصویب نامه)
 • صفحه ی تقدیم
 • صفحه ی سپاسگزاری
 • چکیده فارسی
 • صفحه ی فهرست مطالب
 • صفحه ی فهرست جداول
 • صفحه ی فهرست نمودارها
 • صفحه ی فهرست اشکال
 • صفحه ی فهرست نقشه ها

صفحات اصلی پایان نامه :

 • فصل اول :مقدمه
 • فصل دوم : ادبیات و بیشینه تحقیق
 • فصل سوم : مواد و روش کار
 • فصل چهارم : نتایج
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 • فهرست منابع
 • پیوست ها
 • چکیده انگلیسی
 • صفحه ی انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی
 • صفحه سفید

صفحات مقدماتی پایان نامه

روی جلد: صفحه روی جلد، به دو زبان فارسی در جلد سمت راست و به زبان انگلیسی در جلد سمت چپ نوشته می شود که شامل آرم دانشگاه، نام و نام خانوادگی استاد راهنما و مشاور و نویسنده و تاریخ تهیه پایان نامه می باشد.

صفحه ی سفید: بعد و قبل از جلد پایان نامه یک صفحه سفید خالی قرار می گیرد.

صفحه ی بسم ا…: این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می گیرد (بسم ا… در وسط صفحه) و بایستی به شکل ساده و مـشخص صفحه آرایی شود، از به کار بردن هرگونه کادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.

صفحه ی فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی: طرح فارسی روی جلد، عینا با همان ترتیب فاصله ها و قلم ها در این صفحه قرار می گیرد.

صفحه ی تأییدیه هیئت داوران (تصویب نامه): تصویب نامه با امضای استادان راهنما، مشاور، داور و معاونت پژوهشی در این صفحه قرار می گیرد.

صفحه ی تقدیم: این صفحه اختیاری است و نام فرد یا افرادی که پایان نامه به ایشان تقدیم می شود نوشته می شود.

صفحه ی سپاسگزاری: این صفحه اختیاری است. در این صفحه از افرادی که در انجام پایان نامه به نحو مؤثری همکاری نموده اند سپاسگزاری می شود.

صفحه ی فهرست مطالب: فهرست مطالب شامل چکیده، فصل ها و عنوان فصل ها، بخش ها و عنوان بخش ها، و همچنین زیر بخشها، فهرست منابع و چکیده انگلیسی می باشد. لازم است شماره صفحه در مقابل هر یک از عناوین فهرست مطالب قید شود. (طبق نمونه) صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب می آید در این صفحه ذکر نمی شود.

صفحه ی فهرست جدول ها: این صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول های موجود در متن می باشد.

صفحه ی فهرست شکل ها و تصویرها: این صفحه شامل فهرست کلیه ی تصاویر، نمودارها و عکس های موجود در متن اسـت، کـه همگـی تحـت عنوان شکل آورده می شود.

صفحه ی فهرست نقشه ها: این صفحه شامل فهرست کلیه ی نقشه های موجود در متن است.

صفحه عنوان فارسی ترتیب مطالب از بالای صفحه تاپایین آن به صورت زیر باشدو همه موارد به صورت وسط چین تنظیم شود:

نحوه تایپ صفحات پایان نامه

آرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران:

 • نام دانشگاه (B Nazanin Bold 13 )
 • پردیس الملل بین ( B Nazanin Bold 12 )
 • نام دانشکده (B Nazanin Bold 11 )
 • پایان نامه مقطع تحصیلی/ رشته تحصیلی (18 Bold Nazanin B)
 • عنوان نامه پایان (B Nazanin Bold 15 )
 • عبارت استاد/ مشاور اساتید (B Nazanin Bold 15)
 • نام استاد /راهنما اساتید (B Nazanin Bold 13)
 • عبارت استاد/مشاور اساتید (B Nazanin Bold 13)
 • نام استاد/مشاور اساتید (B Nazanin Bold 15)
 • عبارت نام دانشجو (B Nazanin Bold 15)
 • دانشجو نام (B Nazanin Bold 13 )
 • ماه و سال فراغت از تحصیل (13 Bold Nazanin B)
 • صورتجلسه دفاع پایان نامه ( تاییدیه هیات داوران)

کپی صورتجلسه دفاع ازپایان نامه که به تایید هیات داوران رسیده است و نمره و امتیاز دانشجو درآن منعکس می باشد بعد از صفحه عنوان قرار گیرد.

صفحه تقدیم

درصورتی که دانشجو تمایل داشته باشد پایان نامه خود را به شخص / اشخاص یا موسسه ای تقدیم نماید، می تواند حداکثر در یک صفحه آن را به طور خالصه ارایه کند. (انتخاب قلم تایپ به عهده خود دانشجو است )

صفحه تشکر و قدردانی

تقدیر و تشکر ازکلیه افراد و ارگان ها نیزدریک صفحه تایپ شود (انتخاب قلم تایپ به عهده خود دانشجو است)

چکیده فارسی

چکیده فارسی شامل مقدمه، روش، یافته ها، نتیجه گیری و کلید واژه ها باشد. چکیده بین 311 تا 511 کلمه و متن چکیده با قلم 13 Mitra و کلمه “چکیده” دراولین خط با قلم Bold 12 Mitra دراول سطر درج شود. فاصله خطوط 5/0 سانتیمتر باشد. نوشتن کلید واژه ها الزامی است.

بیشتر بخوانید : نتیجه گیری پایان نامه و راههای نوشتن آن

 

فهرست مطالب

همه قسمت های فهرست مطالب با قلم (13 Nazanin B ) تایپ شود به جز کلمه فهرست مطالب در وسط صفحه و کلمه عنوان و صفحه، و عنوان فصل ها با قلم (13 Bold Nazanin B) تایپ شود. فاصله بین خطوط درهمه قسمت های پایان نامه 5/0 سانتی مترباشد.

فصل های پایان نامه و شیوه نگارش و تنظیم آن ها نحوه نگارش و قلم هر فصل متن فصل های پایان نامه باید روی یک طرف کاغذ A4 باقلم (13 B Nazanin ) و با فاصله خطوط 5/0 سانتیمتر تایپ شود. فصل ها، بخش ها و زیر بخش ها با عدد شماره گذاری می شوند. به طوری که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش و زیر بخش بعد از آن قرارمی گیرد. برای مثال ، 4-2-3 بیان کننده فصل4، بخش 2 وزیر بخش 3 است. شماره فصل درصفحه اول هرفصل به حروف نوشته شود. عنوان هر فصل با قلم (B Nazanin Bold 18 ) ، بخش های مختلف فصل ها باقلم (B Nazanin Bold 16 ) وزیر بخش ها باقلم (B Nazanin Bold 14 ) تایپ شود.

نحوه نگارش و قلم زیر نویس ها معادل انگلیسی لغات یا اصطلاحات فارسی که برای اولین بار به کار می رود به صورت زیر نویس فقط برای یک بار در صفحه ی مربوط درج شود. درمتن پایان نامه از به کاربردن واژه های با الفبای انگلیسی احتراز شود. زیرنویس ها زیر یک خط که به فاصله ی 5cm/2 از لبه ی چپ کاغذ و 5cm/2 از لبه ی پایینی و به طول مورد نیاز تنظیم شود. قلم در زیرنویس فارسی B Nazanin 11 و زیر نویس انگلیسی 10 Roman New Times می باشد.

نحوه نوشتن اعداد ودرصد درمتن

لازم است تمام اعداد در متن به فارسی نوشته شوند. درصد در متن با حروف مانند دودرصد و در جدول ها با علامت % مانند (2 %)تایپ شود. نحوه تنظیم شکل ها و جدول ها در متن تمامی شکل ها و جدول ها باید به ترتیب قرار گرفتن درهرفصل شماره گذاری شوند. مثال” برای جدول های فصل 2 ، جدول2-0 ،جدول 2-2 و …برای جدول های فصل 3 ،جدول 3-0 ،جدول 3-2و ….بعد از شماره جدول یک خط تیره- تایپ کنید و عنوان جدول یا نمودار و شکل را بنویسید.

مانند: جدول 2-0 – پیشینه مدیریت کیفیت فراگیر- پروفسورکاروین عنوان جدول ها در وسط و بالای آن ها و عنوان شکل ها و نمودارها در وسط و زیر آن ها با قلم (B Nazanin BOLD 12)تایپ شود. اگر شکلی ازمرجعی نقل شده باشد، لازم است مرجع آن در زیر شکل آورده شود. جدول هایی که در راستای طولی کاغذ تنظیم می شوند، باید طوری قرار گیرند که متن بالای آنها درسمت عطف پایان نامه واقع شود و همچنین شکل هایی که در راستای طولی کاغذ تنظیم می شوند، باید طوری قرار گیرند که متن پایین آنها در سمت لبه ی پایان نامه قرار گیرد. شکل ها و جدول ها حتی المقدور داخل متن و درنزدیکترین فاصله به محلی که ذکر شده، آورده شوند.

ارسال دیدگاه