استخراج مقاله از پایان نامه

استخراج مقاله

چگونه از پایان نامه خود مقاله استخراج کنیم؟

نوشتن مقاله از پایان نامه نیازمند ارائه طرحی مناسب و خوب از ابتدا است. شیوه ارائه یک پژوهش علاوه بر محتوی مناسب، به روز و علمی نیارمند ارائه مناسب و ساختاریافته ای هست. بارها پیش امده که مقاله مستخرج شده از پایان نامه دارای کیفیت علمی بالایی بوده اما کار در بسیاری از ژورنال های معتبر ISI و Scopus و Pubmed ریجکت شده و اکسپت نمی شود و دلیل آن عدم مهارت نویسنده از تدوین در بخش ساختاری مقاله ای که از پایان نامه استخراج شده است.

چارچوب مقاله نویسی از پایان نامه ارشد و رساله دکترا

امروزه پژوهش در جهان از اهمیت زیادی برخوردار شده است و اکثر شاخص های پایش علمی کشورها و دانشگاه ها بر اساس پژوهش و تحقیق صورت می گیرد. از آنجایی که پذیرش و چاپ مقاله در ژورنال های علمی معتبر یکی از مسیرهای ارائه نتایج یک تحقیق به شمار می رود، پایان نامه دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در مقاطع دکتری عمومی، تخصصی یکی از دستاوردهای این عزیزان می باشد، محقق باید بتواند دستاورد پژوهشی خود را در ژورنال های معتبر ISI، مجلات معتبر اسکوپوس Scopus، ژورنال های معتبر وزارت بهداشت پابمد PubMed اکسپت کرده و به چاپ برساند. در این بخش تلاش می کنیم به روش درستی، به مراحل نوشتن مقاله از پایان نامه و مراحل استخراج مقاله از پایان نامه اشاره نماییم.

در حالت کلی و عمومی، اجزای مقاله ای در مجلات ISI ، مجلات Scopus اسکوپوس، مجلات پابمد Pubmed ، و مجلات ISC پایگاه استنادی جهان اسلام  به شرح زیر هست:

* عنوان مقاله ای که از پایان نامه استخراج شده است
* مولفین مقاله
* افیلیشن و وابستگی نویسندگان و مولف مکاتبه کننده و مسئول مقاله
* چکیده مقاله
* کلمات کلیدی
* مقدمه
* مرور ادبیات (می تواند در بخش مقدمه ادغام شود)و نواوری مقاله هم در این بخش می تواند بیان شود
* مبانی نظری مقاله (اختیاری)
* روش شناسی تحقیق شامل جامعه اماری، نمونه آماری، فرضیه های تحقیق، روش تحلیل
* نتایج تحقیق
* بحث
* توصیه های عملیاتی و کاربردی تحقیق
* نتیجه گیری
* فهرست منابع و مراجع

نحوه نوشتن عنوان مقاله مستخرج از پایان نامه

استخراج مقاله از پایان نامه

برای نوشتن عنوان مقاله (Title مقاله) نباید از واژه هایی زائدی مانند The، An، A، Study on، Investigating استفاده کرد چرا که برای ارجاع دهی و سایتیشن مناسب نیستند. عنوان مقاله باید حداقل تعداد واژگان را شامل شود بطوری که که قادر به شرح و توضیح کافی محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله نباید یک جمله باشد. عنوان مقاله استخراج شده از پایان نامه باید به موارد طول عنوان، لزوم استفاده عنوان های خاص یا تخصصی، گرامر عنوان مقاله، و لزوم اختصارات و اصلاحات تخصصی دقت زیادی نمود.
عنوان مقاله الزاما همان عنوان پایان نامه نباید باشد و استخراج کننده مقاله از پایان نامه می تواند عنوانی غیر از عنوان پایان نامه را انتخاب کند چرا که ممکن است از یک پایان نامه یا رساله دکتری چند مقاله بتوان استخراج نمود و محقق باید عنوان متناسب هر بخشی که از رساله استخراج شده است را برگزیند.

نحوه نوشتن اسامی نویسندگان مقاله

پس از نوشتن عنوان مقاله، نوبت به نگارش اسامی مولفین و محققین مقاله است. ترتیب نویسندگان بر اساس سهم نویسندگان از نوآوری و مشارکت Contribution آنها صورت می گیرد. نفر اول بسیار مهم هست و معمولا نام دانشجویی که پایان نامه را نوشته است به عنوان نفر قرار میگیرد مگر آنکه دانشجو از ادامه کار انصراف دهد.

نحوه نوشتن افیلیشن (نشانی) نویسندگان مقاله

افیلیشن یا وابستگی نویسندگان مقاله، باید نام دانشگاهی که نویسنده مقاله در ان مشغول به تحصیل یا فعالیت است نوشته شود. این افیلیشن معمولا به صورت استاندارد هست و هر دانشگاهی استاندارد و قالب خاص خود را دارد.

نحوه نوشتن چکیده مقاله

چکیده مقاله ای که قرار است از پایان نامه یا رساله دکتری استخراج شود می تواند عینا از پایان نامه کپی شده و اصلاح شود مگر اینکه قرار باشد از پایان نامه یا رساله دکتری بیش از یک مقاله استخراج شود در این صورت باید متناسب با مقاله ای که قرار است از پایان نامه استخراج شود، چکیده نوشته شود. نکاتی که باید برای نوشتن چکیده مد نظر استخراج کننده مقاله قرار گیرد عبارتند از:
* چکیده باید خلاصه و کوتاه و در برگیرنده بخش های مختلف مقاله باشد
* تعداد کلمات چکیده معمولا بیشتر از 250 کلمه با بیشتر بسته به ژورنال انتخابی باشد.
* جملات در چکیده معمولا به صورت گذشته نوشته می شود
* از وارد کردن جزئیات نامربوط در چکیده اکیدا خودداری نمایید
* شروع چکیده می تواند با ارائه اهداف و ضرورت پژوهش باشد
* به نحوه نمونه گیری، نوع انجام تحلیل و آزمایش و گرداوری داده ها و ابزار پژوهش اشاره کنید.
* نتایج اصلی تحقیق را به صورت موجز و مختصر بیان نمایید.

نحوه نوشتن کلمات کلیدی

نوشتن کلمات کلیدی

تعداد کلمات کلیدی در مقاله معولا بین 3 الی 6 کلمه است. کلمات کلیدی مقاله به جستجوی مقاله و ارجاعات مقاله کمک می کند. همچنین خوانند مقاله با مطالعه کلمات کلیدی می تواند فهم مختصری از موضوعات مقاله را پیدا کند.
نحوه نوشتن مقدمه مقاله مستخرج از پایان نامه
مقدمه مقاله مستخرج از پایان نامه باید دامنه مساله تحقیق را به دقت و شفاف بیان نماید. مقدمه مقاله باید ضرورت انجام پژوهش و اهداف تحقیق را بیان نماید.مقدمه میتواند سابقه و پیشینه تحقیق را در صورت تمایل ارائه کند (چون پیشینه می تواند خود بخش مجزا هم باشد).

نحوه نوشتن مرور ادبیات تحقیق مقاله مستخرج از رساله

نوشتن مرور ادبیات پژوهش از اجزای اصلی مقاله می باشد که می تواند با بخش مقدمه مقاله ادغام گردد. مرور ادبیات معمولا در فصل دوم پایان نامه انجام شده است. با این حال همه فصل دوم مقاله نباید در مرور ادبیات مقاله ذکر شود باید مقالات به روز و نظریه های جدید را به صورت مختصر بررسی کرد. با این حال اگر قصد دارید مقاله مستخرج از پایان نامه خود را در ژورنال ها و مجلات خارجی و معتبر مانند ISI, ISC,Scopus, Pubmed, MedLine ، مجلات علمی و پژوهشی معتبر چاپ کنید باید نظریه های معتبر مربوط به موضوع تحقیق خود را بررسی و نقد نمایید. همچنین در جمع بندی ادبیات، میتوانید خلاصه مرور ادبیات را به صورت جدول ارائه دهید. متغیرهای تحقیق را بر اساس تعاریف جدید و به روز ارائه کرده و مبانی نظری پژوهش را هم بنویسید. ضمنا در این بخش باید نوآوری های مدنظر را نیز ارائه نمایید.

نحوه نوشتن فرضیه وسوالات پژوهش در نوشتن مقاله از پایان نامه

فرضیه های تحقیق معمولا در فصل سوم پایان نامه نوشته می شوند.

نحوه نوشتن متدولوژی و روش شناسی در نوشتن مقاله از پایان نامه

روش شناسی پژوهش را که در بخش مقدمه مقاله معرفی کرده اید را در این بخش دلایل خود را برای تعیین نوع روش تحقیق بیان می کنید. همچنین به نحوه آزمایش، نوع کنترل، شیوه گردآوری داده ها میتوانید اشاره کنید.

تجزیه و تحلیل داده ها در استخراج مقاله از پایان نامه

در این بخش می توانید از کیفی یا کمی بودن مقاله، مقطعی یا طولی بودن مقاله، نوع آزمون و تحلیل های انتخاب شده، نوع طراحی ازمایش و نرم افزارهای مورد استفاده را بیان کنید.

چگونگی نوشتن نتایج مقاله مستخرج از پایان نامه

نتایج پایان نامه معمولا در فصل چهار پایان نامه بیان می شود. استخراج کننده مقاله می تواند به فصل 4 پایان نامه مراجعه کند. البته شایان ذکر است که این فصل معمولا دارای تعداد صفحات زیادی است و محقق باید تنها از تحلیل هایی که برای مقاله ضروری هستند استفاده کند و همچنین جداول اضافی را حذف نماید. ارائه برخی از نتایج به صورت نمودار هم به بالا بردن کیفیت مقاله کمک می کند.

بحث و نتیجه گیری در نوشتن مقاله از پایان نامه ارشد و رساله دکتری

قسمت بحث مقاله یکی از بخش های مهم مقاله است و نوشتن آن نسبت به سایر بخش های مقاله و پایان نامه سخت تر است. دقت نمایید که بسیاری از دلایل رد مقاله توسط سردبیران ژورنال ها به دلیل ضعف نویسنده مقاله در قسمت بحث و نتیجه گیری است. بنابراین تسلط نگارنده پایان نامه و مقاله به بحث و موضوع مقاله می تواند به پذیرش مقاله در ژورنال های معتبر ISI, ISC, Scopus, Medline و PubMed کمک شایانی نماید

نحوه نوشتن منابع و رفرنس نویسی مقاله مستخرج از پایان نامه

سبک های مختلفی برای رفرنس نویسی وجود دارد و هر ژورنالی سبک رفرنس نویسی مختص خود را دارد. این سبک ها عبارتند از رفرنس نویسی هاروارد Harvard Style، سیستم ارجاع دهی و رفرنس نویسی ترتیب اسناد در متن، سیستم الفبا- شماره در ارجاع دهی به شیوه ونکوور Vancouver:، سیستم ارجاع دهی APA. دقت نمایید هر منبعی که در مقاله ارجاع داده اید باید در بخش منابع مقاله بیاید و قرار نیست تمام رفرنس های پایان نامه را در بخش منابع مقاله کپی کنید.

ارسال دیدگاه